Shukaansiga/xodxodashada. Ka fiirso guurka ka hor.